Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen
internetowych Braden sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Braden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej: BRADEN) Usług dotyczących rejestracji i obsługi nazw domen internetowych oraz Opcji na domenę (zwany dalej: Regulaminem).
Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin szczególny w rozumieniu postanowień Regulaminu ogólnego BRADEN.
2. W zakres usług świadczonych przez BRADEN, których dotyczy niniejszy Regulamin, wchodzą czynności (zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych) związane z obsługą Rejestracji domeny oraz jej nazwy, a także czynności związane z utrzymaniem domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizacje ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry nazw domen (Rejestracja i obsługa domen) oraz czynności zmierzające do realizacji opcji na domenę.
3. Ilekroć w Regulaminie oraz innych regulaminie BRADEN użyto wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia Usługi rejestracji domen i odpowiadających im nazw domen;
Regulamin ogólny – należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług przez BRADEN;
Umowa – umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi domen, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz Regulamin ogólny w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem;
Domena – numeryczny adres IP identyfikujący urządzenie sieciowe, któremu przypisana została nazwa domeny wskazana przez użytkownika, z wykorzystaniem której przy użyciu wyszukiwarki internetowej możliwa jest identyfikacja określonej domeny w sieci Internet;
Rejestracja domeny – umieszczenie przez Rejestratora domeny oraz przypisanej jej nazwy wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów DNS w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, w głównym serwerze DNS tej strefy;
Opcja na domenę – ograniczona okresem czasu wskazanym przez Organizację prowadzącą rejestr możliwość rezerwacji wskazanej przez Kontrahenta/Abonenta nazwy domeny, która w chwili złożenia Opcji na domenę jest zarejestrowana na rzecz innego podmiotu;
Domena DNT – usługa polegająca na czasowej rejestracji domeny i jej nazwy w rejestrze domen polskich (na okres mniejszy niż jeden rok), na warunkach określonych przez Organizacje prowadzącą rejestr domen, pozwalająca na ustalenie funkcjonalności określonej nazwy domeny;
Organizacje prowadzące rejestr domen – podmioty pierwotnie umocowane do administrowania oraz zarządzania domenami oraz przypisanymi do nich nazwami domen;
Rejestr – rejestr domen i nazw domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje prowadzące rejestry domen;
Rejestrator – BRADEN albo inny podmiot, dokonujący rejestracji nazwy oraz obsługi związanej z utrzymaniem domeny w Rejestrze domen.
4. Wyróżnione w treści niniejszego Regulaminu określenia rozpoczynające się wielką literą a w nim nie definiowane, mają na potrzeby niniejszego Regulaminu takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin ogólny.
II. Rejestracja nazw domen
1. Umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest Umową abonamentową, na podstawie której Abonent za wynagrodzeniem zleca BRADEN Rejestrację domeny i wskazanej przez niego nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz powierza BRADEN obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Abonenta.
2. Usługi świadczone przez BRADEN na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie związane z obsługą Rejestracji domen oraz ich nazw, a także usługi związane z utrzymaniem tych domen w Rejestrach polegają na świadczeniu starannego działania zmierzającego do zarejestrowania nazwy domeny na rzecz Abonenta i jej obsługi w okresie rozliczeniowym wynikającym z zawartej Umowy. BRADEN nie jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru – Organizacją prowadzącą rejestr domen – zgodnie z definicjami podanymi powyżej.
3. W odniesieniu do rejestracji domen polskich („.pl”), BRADEN nie ponosi odpowiedzialności za działania Kontrahenta/Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK). BRADEN na wyraźną prośbę Kontrahenta lub Abonenta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulamin NASK dotyczący utrzymania nazw domen. Tak udostępniony regulamin nie stanowi części Umowy zawieranej pomiędzy BRADEN a Abonentem.
4. W odniesieniu do rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, BRADEN nie ponosi odpowiedzialności za działania Kontrahenta/Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen. Aktualną listę Rejestrów domen oraz właściwych dla nich Organizacji prowadzących rejestr domen wraz z ich adresami, BRADEN publikuje na stronach Serwisu. BRADEN, na prośbę Kontrahenta lub Abonenta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulaminy tych organizacji dotyczące utrzymania nazwy domeny lub warunki utrzymania nazw domen internetowych w poszczególnych rejestrach, w treści i oryginalnej formie udostępnionej przez te Organizacje. Tak udostępnione regulaminy lub informacje o warunkach utrzymania nazw domen nie stanowią części Umowy
zawieranej pomiędzy BRADEN a Abonentem.
5. W celu rejestracji domeny i jej nazwy, BRADEN działając na rzecz i w imieniu Abonenta, zawiera umowę z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie domeny.
6. Złożenie Zamówienia na domenę jest równoznaczne z oświadczeniem Kontrahenta, iż z dniem zawarcia Umowy na Rejestrację i obsługę nazwy domeny udziela umocowania BRADEN do jego reprezentowania przed Organizacją prowadzącą rejestr domen oraz z upoważnieniem BRADEN do zawarcia umowy o rejestrację domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonymi przez Organizacje prowadzące rejestr, albo stanowi upoważnienie dla BRADEN do zawarcia umowy z rezydentem w kraju, w którym domena ma zostać zarejestrowana, a który wykonuje czynności zmierzające do umożliwienia Kontrahentowi korzystania z domeny w danym kraju, które to czynności szczegółowo zostały określone w warunkach rejestracji domeny w danym kraju. Jeżeli nie postanowiono inaczej, udzielone BRADEN pełnomocnictwo ma charakter wyłączny (tj. w odniesieniu do oznaczonej nazwy domeny prawa i obowiązki mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez BRADEN, chyba że z postanowień Organizacji prowadzących rejestry nazw domen wynika obowiązek osobistego działania Kontrahenta/Abonenta) oraz zawiera umocowanie do ustanowienia dalszych pełnomocnictw, a także prawo do przekazania danych osobowych Abonentów, jeżeli jest to podyktowane warunkami określonymi przez daną Organizacją prowadzącą rejestr.
7. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące domeny zarejestrowanej dla Abonenta oraz czynności odnoszących się do Abonenta, tj.: zmiany Abonenta domeny lub zmiany jego danych, usunięcia domeny, zmiany delegacji domeny lub jej Odnowienia, jeżeli Abonent wyrazi wolę zawarcia Umowy na kolejny Okres rozliczeniowy.
8. BRADEN, w zakresie świadczenia Usługi Rejestracji i obsługi domen, zobowiązana jest do zachowania postanowień regulaminów rejestracji i utrzymania domeny w odpowiednim Rejestrze.
9. BRADEN może zwrócić się do Kontrahenta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Zamówienia lub dokumentów koniecznych do rejestracji domeny, wymaganych przez Organizacje prowadzące rejestry domen potwierdzających: dane Kontrahenta podane w Zamówieniu, umocowanie osób działających w imieniu Kontrahenta oraz prawo Kontrahenta do wskazanej nazwy domeny.
10. Składając Zamówienie na wykonanie Usługi rejestracji domeny Kontrahent oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału BRADEN. W razie poniesienia przez BRADEN szkody, spowodowanej używaniem przez Abonenta nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Abonent ponosi względem BRADEN odpowiedzialność na zasadach ogólnych i wynikających w Regulaminu ogólnego.
11. BRADEN może odmówić wykonania Usługi rejestracji domeny i jej nazwy w przypadku:
a) prowadzonej aktualnie rejestracji tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejszego zarejestrowania;
b) podania we wniosku nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych oraz nie doręczenia dokumentów w wyznaczonym przez BRADEN terminie, o których mowa w rozdz. II pkt. 5 Regulaminu ogólnego oraz rodz. II pkt. 9 niniejszego Regulaminu;
c) dokonania zmian w pisemnej formie wniosku w stosunku do jego formy elektronicznej;
d) doręczenia BRADEN wniosku w formie pisemnej (jeśli jest on wymagany) po upływie wyznaczonego terminu;
e) nie usunięcia błędów we wniosku w terminie wyznaczonym przez BRADEN;
f) z przyczyn wskazanych przez Organizacje prowadzące rejestr, które są niezależne od BRADEN; w takim przypadku BRADEN zobowiązana jest przekazać Abonentowi , w terminie nie dłuższym niż 14 dni, informację wskazująca na przyczynę odmowy rejestracji domeny.
12. W sytuacji niemożności zarejestrowania domeny wybranej przez Kontrahenta, BRADEN może dokonać na wniosek Kontrahenta rejestracji alternatywnej nazwy domeny, uruchomienia innej usługi albo dokonać zwrotu uiszczonej kwoty.
13. Jeżeli Abonent:
a) dokonał w ramach posiadanego Konta Klienta pierwszej rejestracji domeny globalnej,
b) w odniesieniu do domeny globalnej zmienił dane kontaktowe,
c) dokonał transferu domeny i jej nazwy,

BRADEN przeprowadzi weryfikację danych Abonenta (w szczególności konta e-mail) za pomocą przesłania na wskazany adres wiadomości zawierającej link weryfikacyjny (wraz z niepowtarzalnym kodem), który Abonent dla skuteczności powyższych operacji zobowiązany jest zatwierdzić (kliknąć) w terminie do 15-stu dni od chwili jego otrzymania. Weryfikacja danych i potwierdzenie dokonanych operacji mogą zostać przeprowadzone także w ten sposób, że Abonent odeśle za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail przesłany mu kod, co jest równoznaczne z ustaleniem poprawności danych Abonenta. Weryfikacja nie jest wymagana, jeżeli dane Abonenta zostały poprawnie zweryfikowane we wcześniejszej procedurze.
III. Odnowienie Usług rejestracji i utrzymania domen
1. Usługa rejestracji i utrzymania domeny stanowi usługę, która może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie Okresach rozliczeniowych. Podstawę świadczenia takiej Usługi stanowi nowo zawierana Umowa na kolejny Okres rozliczeniowy.
2. Domeny są odnawiane przez Organizacje prowadzące rejestr według harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji.
3. BRADEN w przypadku braku Odnowienia Usługi rejestracji i obsługi domen lub opóźnienia Abonenta w zakresie terminu zapłaty warunkującego Odnowienie Usługi, nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny lub utratę przez Abonenta prawa do nazwy domeny.
4. W przypadku przekroczenia przez Abonenta terminu zapłaty warunkującego Odnowienie Usługi rejestracji i obsługi domeny, który nie spowodował całkowitej utraty prawa do nazwy domeny, BRADEN podejmie na wniosek Abonenta działania zmierzające do przywrócenia Abonentowi pełnego prawa do posługiwania się nazwą domeny; w takim przypadku BRADEN ma prawo obciążyć Abonenta dodatkową opłatą za przeprowadzenie właściwych czynności, zgodną z aktualną ofertą (cennikiem) BRADEN lub ustaloną na podstawie indywidualnych ustaleń.
IV. Przeniesienie świadczenia Usług rejestracji i obsługi domen
1. Przeniesienie Usług rejestracji i obsługi domen do i od innego Rejestratora (transfer) odbywa się według zapisów niniejszego rozdziału oraz zgodnie z aktualną ofertą (cennikiem) BRADEN. Postanowienia rodz. IV pkt. 2 – 6 stosuje się do przypadków transferu domeny i jej nazwy z BRADEN do innego Rejestratora, przepisy rodz. IV pkt. 7-9 stosuje się do przypadków transferu domeny i jej nazwy od innego Rejestratora do BRADEN. Prawo do przeniesienia rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest wyłączone, jeżeli Organizacja prowadząca dany Rejestr domen wyklucza możliwość przeniesienia tego prawa.
2. Transfer domeny, której obsługę administracyjną i techniczną prowadzi BRADEN na podstawie zawartej Umowy, jest możliwy wyłącznie:
a) za pośrednictwem BRADEN oraz
b) z wykorzystaniem kodu authinfo, generowanego przez Organizację prowadzącą właściwy dla tej domeny Rejestr, chyba że dana Organizacja przy procedurze transferu domeny i jej nazwy nie wydaje kodu authinfo; w takim przypadku stosuje się rodz. IV pkt. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu.
3. Jako transfer domeny rozumie się także takie działanie Abonenta względem Organizacji prowadzącej rejestr (samodzielne lub za pośrednictwem innych podmiotów), w wyniku którego BRADEN traci możliwość faktycznego wykonywania na rzecz Abonenta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny.
4. Wszelkie innego rodzaju próby transferu domeny i jej nazwy, niezgodne z postanowieniami rodz. IV pkt.2 Regulaminu lub odpowiadające treści rodz. IV pkt.
3 Regulaminu, stanowią naruszenie warunków zawartej Umowy o Rejestrację i obsługę domeny i jej nazwy, do której stosuje się m.in. niniejszy Regulamin.
5. Kod authinfo jest udostępniany Abonentowi w Panelu Klienta, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego pisemnego wniosku autoryzacyjnego podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi aktualne dane Abonenta, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 Regulaminu ogólnego.
6. Po wydaniu Abonentowi kodu authinfo (jeżeli jest wymagany), BRADEN dokonuje odpowiednio odblokowania domeny i/lub potwierdza czynność transferu domeny po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu transferu domeny i jej nazwy.
7. W przypadku transferu domeny i jej nazwy do BRADEN, Kontrahent/Abonent obowiązany jest:
a) posiadać pełne prawo do domeny i jej nazwy,
b) spełniać warunki stawiane przez Organizacje prowadzące rejestr w zakresie transferu domeny i jej nazwy oraz wykonać wszystkie czynności wymagane procedurą transferu przewidzianą przez Organizację prowadzącą dany rejestr domen,
c) dysponować kodem authinfo (jeżeli jest wymagany) lub udzielić pełnomocnictwa BRADEN do wystąpienia o jego wydanie albo złożenie stosownego wniosku o przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej domeny i jej nazwy do BRADEN,
d) przedstawić dodatkową dokumentację, wykonać czynności lub spełnić dodatkowe wymogi określone przez Organizację prowadzącą rejestr (o czym BRADEN poinformuje Kontrahenta/Abonenta),
e) gdy transfer domeny i jej nazwy uwarunkowany jest zgodnie z zasadami
f) Organizacji prowadzącej rejestr od ponownej aktywacji domeny i jej nazwy – wykonać aktywację domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze,
g) nie naruszać praw osób trzecich w zakresie prawa do domeny i jej nazwy.
8. Brak wykonania przez Kontrahenta/Abonenta obowiązków określonych w rozdz. IV ust. 7, nie obciąża BRADEN odpowiedzialnością za niepowodzenie transferu domeny i jej nazwy, w tym utratę prawa do nazwy domeny.
9. Transfer obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny do BRADEN jest równoznaczny z zawarciem przez Kontrahenta Umowy na Rejestrację i obsługę domeny, na czas równy okresowi ważności domeny. Do Umowy zawartej w te sposób stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu ogólnego oraz innych regulacji wpływających na treść zawartej Umowy.
10. W przypadkach wskazanych w ofercie BRADEN, transfer domeny i jej nazwy może wiązać się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualną ofertą (cennikiem) BRADEN lub opłaty na rzecz Organizacji prowadzącej rejestr, o czym Kontrahent/Abonent zostanie poinformowany przed wykonaniem transferu domeny i jej nazwy.
11. W przypadku, jeżeli Organizacja prowadząca rejestr domen w procedurze transferu domeny nie wydaje kodu authinfo, postanowienia niniejszego rozdziału regulujące zagadnienia związane z postępowaniem przy posługiwaniu się kodem authinfo, stosuje się odpowiednio do czynności równoznacznych w skutkach jakie powstają w następstwie posługiwania się kodem authinfo.
V. Odpowiedzialność BRADEN
BRADEN nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody Abonenta powstałe w wyniku odmowy wykonania danej operacji przez Organizacje prowadzące rejestr,
b) błędne wskazania wyszukiwarki nazw domen,
c) opóźnienie lub niepowodzenie w rejestracji domeny lub jej Odnowienia z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta/Abonenta,
d) zablokowanie lub usunięcie domeny przez Organizację prowadzącą rejestr z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta/Abonenta.
e) sposób prezentacji oraz wykorzystania danych umieszczonych w bazach WHOIS prowadzonych przez Organizacje prowadzące rejestry,
f) braku Odnowienia Usługi rejestracji i utrzymania nazwy domeny przez Organizację prowadzącą rejestr domen, jeżeli Odnowienie jest uwarunkowane od czynności, które może podjąć wyłącznie Abonent nazwy domeny,
g) utratę lub ograniczenie prawa do domeny i jej nazwy, będące następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu transferu domeny i jej nazwy (lub jego próby).
VI. Czas trwania Umowy
1. Umowa o Rejestrację i obsługę nazwy domeny jest zawierana na czas określony wskazany przez Kontrahenta/Abonenta w formularzu Zamówienia.
2. Minimalny czas trwania Umowy o Rejestrację i obsługę nazwy domeny wynosi jeden rok od chwili jej aktywacji. Nie dotyczy to przypadków testowej rejestracji nazwy domeny (w tym Domeny DNT) na warunkach określonych przez właściwe Organizacje prowadzące rejestry, jeżeli ta Organizacja umożliwia rejestrację na okres testowy.
3. Kontrahent/Abonent, o ile umożliwiają to warunki określone przez Organizację prowadzącą dany rejestry domen może wskazać inny okres obowiązywania Umowy, stanowiący wielokrotność minimalnego czasu trwania Umowy.
4. W przypadkach indywidualnie uzgodnionych (na podstawie oferty indywidualnej), możliwe jest zawarcie Umowy o Rejestrację i obsługę nazwy domeny na czas nieokreślony (z zachowaniem minimalnego czasu trwania Umowy); warunki wypowiedzenia takiej umowy określa w pierwszej kolejności zawierana Umowa, a jeżeli nic w niej nie postanowiono, stosuje się postanowienia Regulaminu ogólnego.
5. Umowa, której przedmiotem jest Rejestracja i obsługa domeny, wygasa zgodnie z postanowieniami Umowy wynikającymi z jej treści, treści Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
VII. Opcja na domenę
1. Usługa Opcji na domenę polega na podjęciu przez BRADEN, za wynagrodzeniem określonym w aktualnej ofercie, czynności polegających na świadczeniu starannego działania, związanych z uzyskaniem opcji na domenę zarejestrowaną w odpowiednim Rejestrze i użytkowanej przez inny podmiot.
2. Usługa Opcji na domenę jest dostępna wyłącznie wówczas, gdy Organizacja prowadząca rejestr przewiduje możliwość wykonania rezerwacji nazwy domeny w ramach prowadzonego Rejestru na warunkach określonych przez tę Organizację.
3. Abonentem Opcji na domenę nie może być podmiot, na który domena i nazwa domeny została zarejestrowana w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizację prowadzącą rejestr.
4. W razie zwolnienia się nazwy domeny (rezygnacji przez dotychczasowego użytkownika lub wygaśnięcia domeny i przypisanej jej nazwy), Abonent uzyskuje prawo pierwszeństwa rejestracji nazwy domeny w rejestrze prowadzonym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr (realizacja Opcji na domenę).
5. Na podstawie Umowy o Opcję na domenę Abonent udziela upoważnienia BRADEN do przeprowadzenia czynności związanych ze zgłoszeniem Opcji na domenę do odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wynikającej z Umowy o Opcję na domenę, a także zawarcia z BRADEN Umowy o Rejestrację i obsługę domeny w przypadku realizacji Opcji na domenę. W zakresie udzielanego upoważnienia, postanowienia rodz. II pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
6. BRADEN na podstawie Umowy o Opcję na domenę, zobowiązuje się:
a) przekazać odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr dane Abonenta Opcji na domenę oraz nazwę domeny wskazaną przez Abonenta,
b) dokonać rezerwacji nazwy domeny wskazanej przez Abonenta po realizacji Opcji
c) zawrzeć z Abonentem Umowę o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny w przypadku realizacji Opcji na domenę
7. W Zamówieniu dotyczącym Opcji na domenę Abonent winien wskazać nazwę domeny, którą – w przypadku rezygnacji z nazwy domeny przez dotychczasowego jej użytkownika – zamierza w przyszłości zarejestrować w Rejestrze prowadzonym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr.
8. Abonent otrzymuje informację o realizacji Opcji na domenę. Zawiadomienie umieszczane jest przez BRADEN lub przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr w ramach Konta Klienta. Jeżeli Organizacja prowadząca rejestr stawia dodatkowe wymogi obciążające uprawnionego z Opcji na domenę, wówczas Kontrahent/Abonent zobowiązany jest do podjęcia takich czynności; brak podjęcia takich czynności zwalania BRADEN z ponoszenia odpowiedzialności za niepowodzenie w realizacji Opcji lub rejestracji określonej nazwy domeny.
9. Abonent uprawniony jest do zawarcia Umowy o rejestrację domeny w terminie wskazanym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr. Jeżeli w tak określonym terminie Abonent nie dokona rejestracji nazwy domeny na swoją rzecz i nie dokona zapłaty za rejestrację domeny i jej nazwy, Abonent traci pierwszeństwo rejestracji nazwy domeny wskazanej w Umowie o Opcji na domenę.
10. BRADEN w przypadku realizacji Opcji na domenę informuje Abonenta o obowiązku uiszczenia opłaty wymaganej do zarejestrowania domeny i jej nazwy na rzecz Abonenta.
11. Jeżeli Abonent nie dokona zapłaty we wskazanym terminie, BRADEN nie ponosi odpowiedzialności za brak rejestracji na rzecz Abonenta nazwy domeny, na którą została zawarta Umowa o Opcji na domenę.
12. W przypadku opłacenia rejestracji domeny i zarejestrowania nazwy domeny przez Abonenta w wyniku realizacji Opcji na domenę, do stosunków prawnych pomiędzy BRADEN a Abonentem stosuje się przepisy rozdziału II niniejszego Regulaminu.
VIII. Ochrona danych osobowych
1. BRADEN w zakresie świadczenia usług działa w imieniu i na rzecz Abonenta. Stroną umowy o rejestrację domeny jest Abonent i Organizacja prowadząca rejestr domen.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym dotyczące danych Administratora znajdują się w klauzuli informacyjnej.
3. W przypadku osób, których dane osobowe przekazywane są do Organizacji prowadzących rejestr, BRADEN podejmie starania, aby dane te nie były ogólnodostępne w bazie WHOIS.
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin, w sprawach w nim uregulowanych, należy stosować w pierwszej kolejności przed innymi regulacjami dotyczącymi zawieranej Umowy.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Menu