Informacje dotyczące
przetwarzania 
danych osobowych
dla klientów usług hostingowych

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
  Braden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Aleksandra Fredry 2, 30-065 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000454933, NIP 6812055460, REGON 122811706. Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres odo@braden.pl lub pod numerem telefonu: + 48 504 296 096
 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  – dotyczy umowy hostingowej.
  II. Artykuł 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.
  a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur),
  b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje.
  III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:
  a) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk na potrzebny wewnętrzne,
  b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  c) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.
 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności: KEI.pl sp. z o.o., dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmy świadczące usługi księgowe, podwykonawcom.
  Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo wskazuje na możliwość wykorzystania innego instrumentu prawnego, i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.
  Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2., tj:
  a) w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji rękojmi, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,
  b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 5. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
  Jest Pan/Pani uprawniony do:
  a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),
  zgodnie z treścią Rozporządzenia.
  Uprawnienia o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu
  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
  Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
  Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 7. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.
 8. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
  Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

Menu